KUP spodnie
I WYGRAJ JEDEN Z TRZECH

Hyundai i20
lub jeden z 800 voucherów na zakupy do sieci
marki Big Star
o wartości 100 zł każdy!

zasady loterii SAMOCHÓD ZA JEANSY BIG STAR

  1. Kup dowolne spodnie marki Big Star.
  2. Zarejestruj zgłoszenie tutaj
  3. Zachowaj dowód zakupu (paragon lub fakturę).
  4. Weź udział w losowaniu!

Okres przyjmowania zgłoszeń: 29.09.2017 r.-17.12.2017 r.

Zarejestruj dowód zakupu

Procedura rejestracji gracza

Dziękujemy za udział w loterii
Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dn. 17.12.2017 r.

*Pola obowiązkowe.

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniem Ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu związanym z organizacją loterii „Samochód za jeansy Big Star” oraz w zależności od udzielonych zgód do celów marketingowych i nawiązywania telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez administratora. Administratorem danych osobowych Uczestników loterii jest BIG STAR Limited Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 21/21A, 62-800 Kalisz. Administrator powierzył przetwarzanie danych w celu organizacji loterii „Samochód za jeansy Big Star” spółce i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok 8, 90-057 Łódź. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w loterii „Samochód za jeansy Big Star”.

Nagrody

Hyundai i20

3X samochód osobowy Hyundai i20**

Nagrody voucher

800X Voucher na zakupy do sieci marki BIG Star o wartości 100 zł brutto*

Regulamin

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Samochód za jeansy Big Star”

I. Zasady ogólne Loterii promocyjnej
1.1. Loteria pod nazwą „Samochód za jeansy Big Star”, zwana dalej również „Loterią”, jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016 poz. 471), prowadzoną zgodnie z przepisami tej ustawy, na podstawie zezwolenia właściwego organu.
1.2. Organem administracji publicznej wydającym zezwolenie na prowadzenie Loterii jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
1.3. Podmiotem urządzającym Loterię jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, opłaconym
w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON 142057582 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 7010206178, zwana dalej „Organizatorem”.

1.4. Nad prawidłowością urządzania Loterii czuwa Komisja Nadzoru powołana przez Organizatora Loterii, działająca na podstawie regulaminu Komisji Nadzoru wydanego przez Organizatora, w skład której wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów uprawniające do nadzoru loterii promocyjnych. Nadto stosownie do postanowień art. 24 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016 poz. 471) Organizator zapewnił, aby osoby pełniące funkcję lub zajmujące stanowisko, z którymi wiąże się obowiązek nadzorowania gier hazardowych, w szczególności osoby nadzorujące loterie promocyjne oraz obowiązek bezpośredniego prowadzenia gry hazardowej, w szczególności osoby obsługujące urządzenia do gier przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku lub pełnienia funkcji odbyły szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych
i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem gier. Stosownie zaś do postanowień art. 24 b) Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U2016 poz. 471) szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier przeprowadził Organizator, jako podmiot urządzający gry hazardowe. Po zakończeniu szkolenia Organizator wydał uczestnikom szkolenia pisemne zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

1.5. Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6. Towarami promowanymi w ramach Loterii są wszystkie produkty z kategorii spodni bez względu na długość, cenę, materiał i rodzaj (zwanych dalej „Produktami”) oferowane do sprzedaży w dowolnym punkcie sprzedaży Big Star zlokalizowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których lista dostępna jest za pomocą wyszukiwarki lokalizacji sklepów znajdującej się na stronie https://bigstar.pl/lokalizacje.html lub w sklepie on-line działającym pod adresem https://bigstar.pl/ (zwanych dalej „Punktami Sprzedaży Big Star”) udokumentowanego jednym paragonem albo fakturą VAT.

1.7. Sprzedaż Produktów w ramach Loterii prowadzona jest w okresie od dnia 29 września 2017 r. do dnia 17 grudnia 2017 r. O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wystawienia paragonu fiskalnego albo faktury VAT dokumentujących zakup Produktu. Zakup Produktów przed dniem 29 września 2017 r. lub po dniu 17 grudnia 2017 r. nie będzie uprawniał do udziału w Loterii. Dodatkowo nie będzie istniała techniczna możliwość dokonania zgłoszenia do Loterii, o którym mowa w pkt 2.2. gdyż formularz zgłoszeniowy nie będzie aktywny poza okresem sprzedaży Produktów.

1.8. Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 29 września 2017 r. do dnia
23 marca 2018 r. Datą zakończenia Loterii jest data zakończenia postępowania reklamacyjnego.

1.9. Roszczenia Uczestników z tytułu sposobu urządzenia Loterii przedawniają się
z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Stosownie do postanowień art. 39 ust. 6 w związku z art. 66 Ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2017 poz. 88 z późn. zm.) Organizator posiada gwarancję bankową wypłat nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie Loterii.

1.10. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych (zwanych w niniejszym Regulaminie „Uczestnikami”), które w okresie od dnia 29 września 2017 r. do dnia 17 grudnia 2017 r. (zwanym dalej „Okresem promocyjnym”) dokonają zakupu co najmniej jednej sztuki Produktu, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego bądź reprezentanci osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, w dowolnym zlokalizowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Punktem Sprzedaży Big Star udokumentowanego paragonem fiskalnym albo fakturą VAT. Zakup dokonany przed lub po upływie terminu określonego w zdaniu poprzedzającym nie uprawnia do udziału w Loterii. Z ostrożności Organizator wskazuje, iż zakup więcej niż jednej sztuki Produktu dokumentowanego jednym paragonem albo fakturą VAT uprawnia do dokonania jednego zgłoszenia do Loterii w trybie określonym w pkt 2.1.

1.11. Loteria polega na tym, iż Uczestnik, o którym mowa w pkt 1.10., bierze nieodpłatnie udział w Loterii, w której oferowane są wygrane pieniężne i rzeczowe według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

1.12. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i osoby będące współpracownikami w okresie trwania Loterii Organizatora ani Spółki Big Star Limited Sp. z o.o. ani Punktów Sprzedaży Big Star. W Loterii nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

1.13. Celem Loterii jest wzrost sprzedaży Produktów.

1.14. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w biurze Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa, a także na stronie internetowej www.loteriabigstar.pl. Na żądanie Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika Loterii Organizator wyśle mu pocztą kopię Regulaminu, pod warunkiem otrzymania zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem.

1.15. Osoby, o których mowa w pkt 1.10. Regulaminu, przystępując do udziału w Loterii, powinny zapoznać się z treścią Regulaminu i stosować się do zasad w nim określonych.

II. Warunki uczestnictwa w Loterii promocyjnej

2.1. Uczestnikom Loterii, o których mowa w pkt 1.10., przysługuje prawo Zgłoszenia do Loterii przed dokonanie rejestracji na stronie www.loteriabigstar.pl uprawniające do udziału w losowaniach nagród.

2.2. Warunkiem rejestracji, stosownie do postanowień pkt 2.1., jest kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.loteriabigstar.pl, dokonane osobiście przez Uczestnika loterii oraz poprawne wypełnienie kodu bezpieczeństwa, tzw. captcha. Formularz zgłoszeniowy zawiera następujące pola:
• Imię i nazwisko – dane obowiązkowe;
• Adres, na który Uczestnik życzy sobie otrzymać nagrodę – dane obowiązkowe – w zakresie: ulica, nr domu, opcjonalnie nr mieszkania, kod pocztowy, miasto;
• Numer telefonu komórkowego – dane obowiązkowe;
• Adres e-mail – dane dobrowolne;
• Nr paragonu albo faktury VAT – dane obowiązkowe;
• Data zakupu – dane obowiązkowe;
• Wskazanie Punktu Sprzedaży Big Star w którym dokonano zakupu – dane obowiązkowe;
• Produkty kupione w Loterii – dane obowiązkowe;
• Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Loterii – dane obowiązkowe;
• Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, promocji i reklamy – dane dobrowolne;
• Wyrażenie zgody na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Big Star Limited Sp. z o. o. w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne – dane dobrowolne.
2.3. Rejestracji, o której mowa w pkt 2.1. można dokonać w terminie od 29 września 2017 r. do 17 grudnia 2017 r. Zgłoszenia dokonane przed lub po upływie terminu określonego w zdaniu poprzedzającym nie uprawniają do udziału w Loterii.

2.4. Rejestracja, o której mowa w pkt 2.1 wymaga włączenia w systemie komputerowym przy pomocy którego dokonywane jest zgłoszenie plików cookies, o których mowa w pkt. 7.11.

2.5. Uczestnicy, którzy nie spełnili warunku określonego w pkt 2.2 oraz 2.3., tracą prawo do otrzymania jakiejkolwiek nagrody.

2.6. Zgłoszenia nieprawidłowe tj. niespełniające kryteriów wskazanych w pkt 2.2 nie uprawniają do udziału w losowaniach w tym do otrzymania nagrody.
W szczególności za nieprawidłowe uznaje się zgłoszenia dokonane przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń w Loterii, omijanie zabezpieczeń informatycznych formularza zgłoszeniowego na stronie www.loteriabigstar.pl bądź zmienianie danych osobowych uczestników w celu ominięcia bądź obejścia ograniczeń zapisanych w niniejszym regulaminie. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w loterii Uczestnika stosującego metody określone w zdaniu poprzedzającym.

2.7. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, iż jeden Uczestnik oraz Uczestnicy wchodzący w skład gospodarstwa domowego podający ten sam adres (zamieszkania, korespondencyjny, zameldowania lub dostawy nagród) lub ten sam numer telefonu komórkowego lub ten sam adres e-mail może/mogą otrzymać tylko jedną nagrodę, o której mowa w pkt 3.1.1. lit a) w efekcie każdego z losowań, o których mowa w pkt 4.2 lub jedną nagrodę, o której mowa w pkt 3.1.2 lit a) w czasie trwania Loterii. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy również przypadków gdy Uczestnik bądź Uczestnicy dokonuje zgłoszenia podając różne numery telefonów komórkowych bądź adresy e-mail. W takich sytuacjach po weryfikacji danych osobowych Uczestników, dany Uczestnik może zostać nagrodzony wyłącznie jedną nagrodą, o której mowa w pkt 3.1.1. lit a) lub 3.1.2 lit a) w czasie trwania całej Loterii.

2.8. W związku z uprawnieniem Organizatora, o którym mowa w pkt 5.5 Laureat zobowiązany jest zachować oryginalny paragon albo oryginał faktury VAT, który został podany w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 2.1 oraz 2.2 dokumentujący zakup Produktów, stosownie do postanowień niniejszego regulaminu.

2.9. Paragony fiskalne albo faktury VAT nie dokumentujące zakupu Produktów nie uprawniają do udziału w Loterii.

2.10. Dokonanie zwrotu kupionego Produktu, którego zakup był dokumentowany paragonem fiskalnym albo fakturą VAT, zarejestrowaną w trybie określonym w pkt 2.1 oraz 2.2. regulaminu pozbawia Uczestnika prawa udziału w Loterii. W przypadku wylosowania zgłoszenia Uczestnika, który dokonał zwrotu stosowanie do postanowień zdania poprzedzającego, prawo do nagrody przechodzi na kolejnego uczestnika z listy rezerwowej.

2.11. W przypadku gdy paragon fiskalny albo faktura VAT, zarejestrowane w trybie określonym w pkt 2.1 oraz 2.2 regulaminu dokumentują zakup więcej niż jednej sztuki Produktu, aby zachować prawo udziału w Loterii, Uczestnik może dokonać zwrotu Produktów, jednakże w takiej ilości, aby wskutek zwrotu pozostawał właścicielem co najmniej jednej sztuki Produktu, którego zakup dokumentowany jest paragonem fiskalnym albo fakturą VAT, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

III. Nagrody w Loterii promocyjnej

3.1. Nagrodami, które stanowią wygrane w Loterii, są:

3.1.1. Nagrody pierwszego rzędu:
a) 800 (słownie: osiemset) voucherów do wykorzystania w Punktach Sprzedaży Big Star o wartości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100);

3.1.2. Nagrody główne:
a) 3 (słownie: trzy) samochody osobowe Hyundai i20 benzyna, 84 KM classic plus, wersja limitowana Fresh, (którego specyfikacja stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) o wartości 53 100,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sto złotych 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 5 900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych00/100). Łączna wartość nagrody głównej wynosi 59 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

3.2. Uczestnicy Loterii nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3.3. Łączna wartość nagród pierwszego rzędu w Loterii wynosi 80.000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

3.4. Łączna wartość nagród w Loterii wynosi 257 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

3.5. Opodatkowanie wygranych w Loterii nagród odbywa się na zasadach wynikających
z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. W szczególności, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2032 z późn. zm.) wygrane w Loteriach promocyjnych urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych są zwolnione od podatku dochodowego, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 280,00 zł. W związku z powyższym Organizator uiszcza na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego dla jego siedziby zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości wygranych, których wartość przewyższa kwotę zwolnienia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Oznacza to, iż w przypadku nagrody głównej, o której mowa w pkt 3.1.2. lit. a) Laureat otrzymuje samochód Hyundai i20 o wartości 53 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), zaś kwota pieniężna w wysokości 5 900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) jest potrącana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego.

3.6. Laureatom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani (w przypadku nagród rzeczowych) otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

IV. Sposób urządzenia Loterii promocyjnej

4.1. Łącznie w Loterii przewidzianych jest 83 losowania.

4.2. Losowania nagród pierwszego rzędu odbywają się w biurze Organizatora, tj. przy ul. Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972 w nast. terminach:

4.2.1. w dniu 9 października 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 29 września 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 8 października 2017 r.
4.2.2. w dniu 16 października 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 9 października 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 15 października 2017 r.
4.2.3. w dniu 23 października 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 16 października 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 22 października 2017 r.
4.2.4. w dniu 30 października 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 23 października 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 29 października 2017 r.
4.2.5. w dniu 6 listopada 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 30 października 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 5 listopada 2017 r.
4.2.6. w dniu 13 listopada 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 6 listopada 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 12 listopada 2017 r.
4.2.7. w dniu 20 listopada 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 13 listopada 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 19 listopada 2017 r.
4.2.8. w dniu 27 listopada 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 20 listopada 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 26 listopada 2017 r.
4.2.9. w dniu 04 grudnia 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 27 listopada 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 3 grudnia 2017 r.
4.2.10. w dniu 11 grudnia 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 4 grudnia 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 10 grudnia 2017 r.
4.2.11. w dniu 18 grudnia 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 11 grudnia 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 17 grudnia 2017 r.

4.3. W każdym z terminów określonych w pkt od 4.2.1 do 4.2.11 odbywają się losowania spośród zgłoszeń nadesłanych każdego dnia osobno. W każdym z losowań jakie odbywają się danego dnia uczestniczą wyłącznie zgłoszenia nadesłane w dniu, którego dotyczy losowanie.

4.4. Losowania, o których mowa w pkt od 4.2.1 do 4.2.11 następują przez wybór spośród wszystkich poprawnych zgłoszeń dokonanych w danym dniu objętym losowaniem 10 (słownie: dziesięciu) Laureatów oraz 2 Uczestników, których zgłoszenia zostają umieszczone na liście rezerwowej do każdej nagród pierwszego rzędu, o których mowa w pkt 3.1.1. lit a).

4.5. Losowanie nagród głównych odbywa się w biurze Organizatora, tj. przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972 w nast. terminach:

4.5.1. w dniu 2 listopada 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 29 września 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 1 listopada 2017 r.
4.5.2. w dniu 4 grudnia 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 2 listopada 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 30 listopada 2017 r.
4.5.3. w dniu 18 grudnia 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 1 grudnia 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 17 grudnia 2017 r.

4.6. Losowania, o których mowa w pkt od 4.5.1 do 4.5.3 następują przez wybór spośród wszystkich poprawnych zgłoszeń dokonanych w danym okresie objętych losowaniem jednego Laureata oraz 4 Uczestników, których zgłoszenia zostają umieszczone na liście rezerwowej do nagród głównych, o których mowa w pkt 3.1.2. lit a).

4.7. Losowania nagród pierwszego rzędu oraz nagród głównych odbywa się przy użyciu programu komputerowego zapewniającego należyte bezpieczeństwo przetwarzania danych.

4.8. Nad prawidłowością przebiegu losowań, o których mowa w pkt 4.2 oraz 4.5. czuwa Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt 1.4.

V. Wydanie nagród

5.1. Laureaci nagród pierwszego rzędu powiadamiani są o wygranej, przez wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego podany w formularzu zgłoszeniowym o którym mowa w pkt 2.2 w ciągu 48 godzin od daty losowania.

5.2. Laureat nagrody głównej powiadamiany jest o wygranej telefonicznie w ciągu 48 godzin od daty losowania. W trakcie tej rozmowy telefonicznej Laureat powiadamiany jest o wyniku losowania oraz proszony o przedstawienie się (tj. podanie imienia i nazwiska) oraz potwierdzenie, że:
a) jest Uczestnikiem Loterii, spełniającym kryteria określone w pkt 1.10.,
b) wyraża zgodę na nagrywanie rozmowy,
c) nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.12.

5.3. W przypadku gdy dane laureata nie zgadzają się z danymi Uczestnika podanymi w zgłoszeniu lub gdy nie uda się nawiązać kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody głównej, albo jeżeli Laureat nagrody głównej odmawia przedstawienia się (tj. podania imienia i nazwiska) albo nie wyraża chęci odbioru nagrody, albo odmawia zgody na nagrywanie rozmowy, albo stwierdza, że należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.12, albo nie potwierdzi spełnienia kryteriów udziału w Loterii, o których mowa w pkt od 2.2 do 2.6 Laureat taki traci prawo do otrzymania nagrody. Organizator podejmuje 8 (osiem) prób nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody głównej w godzinach od 8.00 do 20.00, przy czym w pierwszej kolejności wykonywanych jest 5 (pięć) prób połączeń w odstępach co najmniej 2 (dwóch) godzin w jednym dniu, a w razie nienawiązania rozmowy telefonicznej pozostałe 3 (trzy) próby połączenia w odstępie 4 (czterech) godzin w kolejnym dniu. Za nienawiązanie rozmowy telefonicznej uznaje się w szczególności:
a) nieodebranie przez Laureata nagrody głównej telefonu w czasie 6 (sześciu) telefonicznych długich sygnałów przerywanych,
b) nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej Laureata nagrody głównej (krótkie sygnały przerywane),
c) uzyskanie połączenia z pocztą głosową Laureata nagrody głównej,
d) nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączenia telefonu Laureata nagrody głównej bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego Laureata nagrody głównej poza zasięgiem sygnału operatora.

5.4. Postanowienia zawarte w pkt 5.2. stosuje się odpowiednio do Laureatów nagród głównych oraz Laureatów, którzy uzyskali prawo do nagrody z listy rezerwowej. Organizator powiadamia Uczestników z listy rezerwowej, w kolejności ich umieszczenia na liście rezerwowej, niezwłocznie po dopełnieniu procedury opisanej w pkt 5.2., to znaczy w ciągu 1 (jednej) godziny od zakończenia nieudanej ósmej próby nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody głównej.

5.5. Organizator może zażądać od Laureatów nagród głównych lub laureatów nagród pierwszego rzędu przedstawienia paragonu (paragonów) lub faktury VAT (faktur VAT) w takiej liczbie, która odpowiada liczbie dokonanych przez Laureata Zgłoszeń w celu weryfikacji, czy faktycznie każde zgłoszenie zostało dokonane przez Laureata zgodnie z zasadą wyrażoną w niniejszym punkcie Regulaminu. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia, o którym mowa w pkt 2.11 Organizator może żądać także przedstawienia oryginalnych dokumentów poświadczających dokonania zwrotu. Żądanie takie Organizator może przedstawić Laureatowi w treści wiadomości SMS, o której mowa w pkt 5.1. lub w trakcie rozmowy, o której mowa w pkt 5.2 w takim przypadku Laureat zobowiązany jest dostarczyć paragon (paragony) albo fakturę VAT (faktury VAT) oraz dokumenty poświadczające zwrot w sposób opisany w pkt 5.6. Jeżeli Laureat nie przedstawi paragonu (paragonów) albo faktury VAT (faktur VAT) albo oryginalnych dokumentów poświadczających dokonania zwrotu, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, wówczas traci prawo do nagrody, a prawo to przechodzi na Uczestnika znajdującego się na pierwszym miejscu na liście rezerwowej do danej nagrody, przy czym również od tego Uczestnika Organizator może zażądać przedstawienia paragonu (paragonów) albo faktury VAT (faktur VAT) w celu weryfikacji, o której jest mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

5.6. Oryginalny paragon albo oryginał faktury VAT oraz oryginalne dokumenty poświadczające dokonanie zwrotu (w przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia, o którym mowa w pkt 2.11) oraz pisemne oświadczenie Laureata, że spełnia postanowienia niniejszego regulaminu w tym nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.12. Regulaminu, Laureat może:

5.6.1. dostarczyć osobiście w ciągu 7 dni od daty przedstawienia żądania w godzinach od 9.30 do 17.00 na adres biura Organizatora tj. ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa (dla zachowania terminu, o którym jest mowa w pkt 5.6.1 miarodajna jest data przekazania wszystkich powyższych materiałów w siedzibie Organizatora) – w tym przypadku Laureat może żądać pisemnego potwierdzenia otrzymania przez Organizatora tak dostarczonych materiałów,
5.6.2. rezygnując z dostarczenia osobistego opisanego w pkt 5.6.1 powyżej, Laureat może przesłać na adres biura Organizatora, tj. ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa za pośrednictwem przesyłki poleconej lub kurierskiej (dla zachowania terminu, o którym jest mowa w pkt 5.6.1 miarodajna jest data przekazania wszystkich powyższych materiałów w siedzibie Organizatora).

5.7. Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie przez Laureata każdej nagrody wszystkich warunków niniejszego Regulaminu.

5.8. Nagrody pierwszego rzędu, o których mowa w pkt 3.1.1 lit. a), wydawane są w Punkcie Sprzedaży Big Star wskazanym przez Laureata.

5.9. Nagrody główne, o których mowa w pkt 3.1.2. lit. a), wydawana jest w biurze Organizatora, tj. przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972 w terminie ustalonym z Laureatem, jednakże nie później niż do dnia 15 stycznia 2018 r. Pod pojęciem wydania nagrody głównej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rozumie się przekazania prawa własności do nagrody głównej w tym dokumentów uprawniających do zarejestrowania samochodu stanowiącego nagrodę główną. Przekazanie kluczyków do samochodu stanowiącego nagrodę główną odbędzie się w salonie marki Hyundai wskazanym przez Organizatora lub na terenie siedziby Big Star Limited Sp. z o.o. tj. przy al. Wojska Polskiego 21/21A, 62-800 Kalisz, nie później niż do dnia 28 lutego 2018 r.

5.10. Laureaci nagród mogą wyrazić zgodę na publikację na stronie internetowej www.loteriabigstar.pl oraz na profilu marki na portalu społecznościowym Facebook, na potrzeby komunikacji Loterii, swojego imienia, nazwiska i nazwy miejscowości, w której mieszkają. Brak wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie pozbawia Laureata prawa do nagrody.

5.11. W razie niemożliwości wydania Laureatowi nagrody, z przyczyn leżących po stronie Laureata lub w przypadku gdy odmówi on przyjęcia nagrody, traci on prawo do nagrody, a nagrody zostają w dyspozycji Organizatora.

5.12. Ostatecznym terminem wydania nagród jest dzień 28 lutego 2018 r.

VI. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń

6.1. Uczestnicy, którzy chcą złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Loterii, powinni zgłosić swoje roszczenie na piśmie na adres biura Organizatora wskazany w pkt 1.10. powyżej ze wskazaniem, że roszczenie dotyczy Loterii promocyjnej oraz podaniem:
a) swojego imienia i nazwiska;
b) adresu;
c) daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;
d) treści żądania;
e) dokładnego opisu i powodu reklamacji.

6.2. Reklamacje można zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do dnia 15 marca 2018 r. za pośrednictwem poczty, kurierów lub osobiście. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji w przypadku doręczenia pocztą lub kurierem decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej z zastrzeżeniem, że reklamacje nadane później niż dnia 15 marca 2018 r. nie są rozpatrywane. W przypadku doręczenia osobistego – data wpływu reklamacji do siedziby Organizatora nie może być późniejsza niż 15 marca 2018 r., pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

6.3. Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt 1.4. powyżej,
w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 20 marca 2018 r.

6.4. O decyzji Komisji Nadzoru w sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 23 marca 2018 r.

6.5. Od decyzji Komisji Nadzoru w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszczeń mogących wyniknąć w związku z urządzeniem Loterii przed właściwym sądem powszechnym.

VII. Świadczenie usług drogą elektroniczną
7.1. W ramach Loterii Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:
a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Loterii;
b) umożliwienie dokonania rejestracji, o którym mowa w pkt 2.1;
c) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami.
7.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli stronę internetową Loterii.
7.3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Loterii.
7.4. Umowa jest zawarta na czas trwania Loterii.
7.5. Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy przez opuszczenie strony internetowej Loterii.
7.6. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 9.0, Mozilla FireFox 14.0, Opera 14.0, Chrome 10.0.
7.7. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.loteriabigstar.pl treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.
7.8. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Loterii może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.
7.9. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 7.8. powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.
7.10. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.
7.11. Organizator informuje, że system informatyczny loterii może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności strony internetowej loterii.
7.12. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
VIII. Postanowienia końcowe

8.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii następuje zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922. z późn. zm.).

8.2. Zasady Loterii reguluje niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy,
a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 poz. 471).

8.3. Zgodnie z art. 20.1 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016 poz. 471), Organizator jest zobowiązany na żądanie Uczestnika Loterii wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej.

Załącznik nr 1

Specyfikacja nagrody głównej

Hyundai i20 benzyna classic plus
Moc silnika: 84 KM
Wersja: limitowana Fresh
Pojemność silnika 1.2
Rok produkcji: 2017 r.


Załącznik nr 2
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, kod pocztowy 90-057 Łódź, nr faksu: 22 201 21 08,
e-mail: kontakt@loteriabigstar.pl


- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data


*Niepotrzebne skreślić.

lista zwycięzców

Hyundai i20

samochód osobowy Hyundai i20

Nagrody voucher

Voucher na zakupy do sieci marki BIG STAR o wartości 100 zł brutto

Laureat nagrody głównej Pan Daniel Maczuga
Hyundai i20

Krzysztof Boniecki

Grzegorz Olechowski

Joanna Telega

Elżbieta Prusaczyk

Grażyna Łupicka

Mateusz Andrzej Lip

Elżbieta Kościk

Alicja Wynimko

Rozaida Traba Ramirez

Radosław Trusz

Dariusz Chwastek

Jarosław Blicharski

Daria Hęś

Mateusz Pluta

Piotr Majewski

Grzegorz Kot

Krystian Korda

Jakub Władysław Miśkiewicz

Daniela Weronika Łukanowska

Danuta Jankowiak

Mateusz Kalinowski

Izabela Curyłło-Klag

Iwona Grosmann

Agnieszka Fuks

Tomasz Skwierawski

Anna Baran

Tomasz Andrusiewicz

Bogusław Stańczak

Dorota Józefa Smykła

Edyta Uchwat

Jędrzej Rutz

Jarosław Płotka

Artur Łukasz Praski

Sebastian Kamiński

Krzysztof Wywiał

Mateusz Maciej Zenelt

Sylwia Kadłubowska

Jadwiga Wesołowska

Grzegorz Walczak

Joanna Trela-Hajduk

Maciej Podlaski

Renata Kozicka

Joanna Kopera

Izabela Kniat

Halina Anna Dereń

Justyna Bartkowiak-Byjoś

Małgorzata Anna Godlewska

Michał Janduła

Wojciech Plaskaty

Mariusz Rejko

Klaudia Ewelina Plutecka

Krzysztof Czaporowski

Jerzy Samulski

Adam Marcin Klimaszewski

Michał Jończyk

Elżbieta Kruszka

Magdalena Jadwiga Czajkowska

Piotr Franciszek Piesio

Marzena Skała

Tomasz Paszkowski

Łukasz Kołata

Ireneusz Mędrzycki

Julita Kubryn

Mariusz Bołdys

Renata Irena Kokot

Jarosław Tadeusz Pierzchanowski

Marcin Miszkowski

Adam Serba

Sebastian Michał Buchała

Mariusz Rapacz

Tomasz Maciejewski

Agnieszka Karbownik

Daria Zaręba

Alicja Kwiatkowska

Elzbieta Dutkiewicz

Barbara Krycia

Bernadeta Major

Piotr Żymuła

Marcin Wolniewicz

Kazimierz Halman

Konstantin Jukhnovich

Joanna Sowińska-Żarnowska

Karolina Trelińska

Stanisław Wisz

Bartosz Kubacki

Weronika Sadowska

Magdalena Wielądek

Artur Kwolek

Michał Rzyman

Piotr Zajac

Małgorzata Urbanowicz

Jarosław Gajda

Bozena Kaczmarek

Mateusz Bulak

Pełna lista laureatów zostanie opublikowana po dopełnieniu przez nich obowiązków, o których mowa w pkt 5.6 Regulaminu loterii.

Agnieszka Mańkowska-Miącz

Michał Szkodziński

Aneta Walczak

Renata Bożena Zjawińska

Przemysław Walasek

Katarzyna Wnuk

Małgorzata Helt

Beata Kosiewicz

Danuta Buler

Bogusława Anna Glina

Kamila Balcer

Sebastian Adamski

Filip Andrzej Uczciwek

Paweł Adam Śnioszek

Anna Wojtaszek

Marcin Wąsik

Ireneusz Kotłowski

Adam Szaniawski

Agnieszka Marzena Nawrocka

Andrzej Gołąb

Anna Jasina-Surmacz

Agnieszka Żuchowska

Anna Jastrzębska

Paweł Jakub Koronacki

Katarzyna Wróbel

Łukasz Grzegorz Krawczyk

Artur Pietrzak

Sebastian Plichtowicz

Agata Joanna Boryń-Chudzińska

Kamil Binek

Klaudia Przybylska

Karolina Wachała

Elżbieta Teresa Ucińska

Michał Terejko

Jacek Kwiatkowski

Urszula Nowak

Elżbieta Pilszek

Barbara Dyl

Michał Celi

Joanna Substelna

Małgorzata Wachowska

Piotr Pietrzykowski

Grażyna Chojnowska

Karolina Szmatowicz

Damian Konrad Urbaś

Maria Walecka

Marzenna Łasecka

Mariusz Dolecki

Mirosław Moczek

Grażyna Misierewicz

Tomasz Plich

Dariusz Krause

Adam Drózdz

Angelika Koba

Dariusz Zdziabek

Tomasz Jonientz

Tomasz Jamka

Joanna Kwiatkowska

Małgorzata Biedrzycka

Jakub Furtak

Anna Gryko

Damian Łoboda

Martin Witczak

Alicja Draganek-Szymańska

Jeremiasz Rolka

Robert Królicki

Łukasz Kopyś

Dariusz Kardas

Bartosz Sławik

Pełna lista laureatów zostanie opublikowana po dopełnieniu przez nich obowiązków, o których mowa w pkt 5.6 Regulaminu loterii.

Danuta Pinkas

Dawid Szot

Wioletta Karbowiak

Przemysław Golisowicz

Zdzisław Zwolak

Tomasz Kosicki

Marek Paweł Staszewski

Małgorzata Anna Kłak-Sionkowska

Grazyna Purgał

Monika Alina Hajdysek

Anna Strzelecka

Paweł Ciszyński

Andrzej Gąsior

Anna Rynkiewicz

Mikołaj Krzysztof Kurek

Joanna Hubert

Anna Dworakowska

Ewa Tokarz

Elżbieta Mazur

Adam Wiesław Rębosz

Adam Zółtek

Agata Zawiszewska

Arleta Kubowicz

Paweł Hudecki

Marcin Rukuszewicz

Teresa Krautwurst

Tomasz Kaczuro

Miroslawa Sarnowska

Mariusz Sikora

Marcin Klemens

Joanna Gotfryd

Maria Jońca

Aniela Orszulik

Michał Filous

Robert Sajdak

Arkadiusz Wilczyński

Paweł Szymański

Renata Jadwiga Główka

Danuta Czapiewska

Grzegorz Jarnicki

Krystian Woźniak

Beata Ossowska

Sylwia Teresa Ochmańska

Maria Małgorzata Runowska

Michał Duraj

Michał Budrewicz

Anna Bąkowska

Wiesław Gadek

Joanna Rauf-Kreller

Alina Jurowska

Katarzyna Muras

Alicja Lewandowska

Zbigniew Wójciak

Arkadiusz Talarczyk

Janusz Paśnikowski

Marta Błachut

Kamila Adamska

Izabela Koczkodaj

Sławomir Kiciński

Przemysław Urbanek

Anna Stowska

Artur Bujacz

Bartłomiej Bednarek

Tomasz Giedrys

Paweł Głowacki

Krzysztof Orzeł

Mateusz Mazurek

Stefan Przybylski

Joanna Stasiowska

Kacper Maślanka

Marcin Maciurak

Ewa Adamczyk-Isaki

Marcin Kluka

Andrzej Kalinowski

Anna Saks

Angelika Karo

Pełna lista laureatów zostanie opublikowana po dopełnieniu przez nich obowiązków, o których mowa w pkt 5.6 Regulaminu loterii.

Krzysztof Mielniczuk

Paweł Szumigaj

Iga Rak-Turska

Radosław Górski

Ilona Czechyra

Daniel Kępa

Ewa Dudzic

Anna Rosa

Wojciech Grzesik

Tomasz Motyka

Marta Sirko

Mariusz Andrzejczak

Ewelina Kawecka

Adrian Myśko

Adam Przybył

Paulina Daniluk

Robert Łakomiak

Gabriela Sobiech

Katarzyna Potoczna

Krzysztof Chabrowski

Grzegorz Janus

Dawid Florczak

Agnieszka Krzywkowska

Daniel Wróbel

Emilia Suchecka

Marta Wedzina-Lechman

Anna Kahlert

Joanna Stysiał

Rafał Stachowiak

Karolina Trzeciak

Ewa Krzyżanowska

Alicja Wojtaszek

Beata Szwarckopf

Jarosław Antoni Katlewski

Iwona Łukaszuk

Urszula Mrozek

Kinga Mól

Jerzy Głowa

Maciej Najda

Marcin Dutkiewicz

Małgorzata Podgórska

Krystyna Naradzynkowska

Grazyna Kacprzak

Filip Owski

Andrzej Czerwik

Dawid Kawula

Roman Weglorz

Cezary Machowski

Paweł Śnioszek

Weronika Nycz

Paweł Kowalik

Monika Janiczek

Lucyna Kujat

Marzena Markowska

Sabina Łakoma

Izabela Niedźwiecka

Beata Gajda

Bartłomiej Słowikowski

Krystian Skoczylas

Katarzyna Studzińska

Katarzyna Gonciarczyk

Mateusz Spilski

Maria Magdziak

Damian Petrykowski

Ewelina Scibor

Zdzisław Włodarczyk

Grzegorz Kozielski

Anna Menzel

Renata Kolatorska

Dorota Jakubowska

Pełna lista laureatów zostanie opublikowana po dopełnieniu przez nich obowiązków, o których mowa w pkt 5.6 Regulaminu loterii.

Robert Jan Gugała

Renata Kowalska

Kamil Ptak

Jerzy Olszewski

Jacek Kalczyński

Daniel Trentowski

Dorota Barbara Jankowska

Zofia Komuda

Sylwia Plinska

Sylwester Kopertowski

Grażyna Gąska

Krzysztof Grębosz

Karolina Gasik

Elzbieta Szałankiewicz

Stanisław Gruszecki

Monika Kaminska

Agnieszka Sierzputowska

Wojciech Grzeskowiak

Sławomir Budzinski

Monika Sieprawska

Mirosław Sejbik

Grazyna Michalak

Ewa Zych

Barbara Cyprynska

Andrzej Rolnik

Ewelina Kaczmarczyk

Edyta Wisniewska

Patrycja Kasinska

Marcin Flejsner

Katarzyna Falasa

Katarzyna Działoszynska

Joanna Kleyna

Jaromir Kiełt

Iwona Kozak

Grzegorz Gustof

Damian Maciąg

Ewa Dudzik

Piotr Kmiecik

Sylwia Styk

Wilhelm Podedworny

Andrzej Pawela

Karolina Bugaj

Paulina Kuster

Michał Milczarek

Monika Czępińska

Krystian Wasileski

Mateusz Strachowski

Paweł Płatek

Anna Smolińska

Dominika Bocian

Elwira Majewska

Aleksandra Słabik

Agnieszka Jagaczewska

Grzegorz Dubojski

Elzbieta Landyszkowska

Piotr Stefanowicz

Izabela Kuboszek

Roman Wroński

Marlena Rusnak

Justyna Grzejdak

Blanka Zimna

Katarzyna Myrdzio

Karolina Podgajna

Miron Dziedzic

Michał Kucinski

Agnieszka Pazderska

Paulina Lipska-Mazurek

Pełna lista laureatów zostanie opublikowana po dopełnieniu przez nich obowiązków, o których mowa w pkt 5.6 Regulaminu loterii.

Kamila Gaszewska

Barbara Kucała

Zaneta Forysiak

Katarzyna Grzeczka

Agnieszka Szpak

Tomasz Osolinski

Sławomir Strzeszewski

Radosław Murawski

Marek Róg

Mariusz Twardowski

Mateusz Maślach

Magdalena Gawrysiak

Michał Biesiada

Joanna Trusiewicz

Łukasz Świderek

Ilona Magdziak

Grzegorz Rutyna

Emil Jaskowski

Arkadzi Samarau

Sławomir Gawrzoł

Regina Sychowicz

Irena Lejwoda

Robert Cebeniak

Mariusz Drygalak

Beata Zgłobis

Kamil Szczuka

Mateusz Wojtak

Paweł Kozłowski

Tomasz Korszeko

Piotr Serafin

Katarzyna Frątczak

Katarzyna Kloska

Agnieszka Kałun

Agnieszka Wojtyńska

Andrzej Zadrożny

Rafał Stachowiak

Agnieszka Hat

Weronika Cwikła

Ewa Blicharz

Joanna Żydek

Ireneusz Myszk

Jadwiga Górniak

Mieczysław Pawlak

Łukasz Bujok

Eliza Komperda

Marta Jagielska

Jacek Wyrzykowski

Paweł Czerniak

Milena Zysk

Piotr Ciach

Natalia Pospieszna

Iwona Susz

Małgorzata Dziedzic

Aneta Szostak

Sylwester Grygowski

Marcin Strzaliński

Joanna Jacewicz

Tomasz Rosół

Magdalena Tomków

Ewa Proszowska

Michalina Szulc

Paweł Jamka

Pełna lista laureatów zostanie opublikowana po dopełnieniu przez nich obowiązków, o których mowa w pkt 5.6 Regulaminu loterii.

Stanisław Niedźwiedzki

Andrzej Lindemann

Dariusz Pietruszynski

Cezary Domanski

Paweł Gęsiarz

Milena Wojciechowska

Mateusz Nowicki

Filip Zakrzewski

Sebastian Nowak

Hanna Dominiuk

Agnieszka Michalczyk

Agnieszka Surowiec

Paweł Łojewski

Marzena Wróbel

Jakub Kałowy

Renata Sułek

Izabela Węglarz

Aneta Ryguła

Roman Ilków

Tomasz Rudzki

Ewa Borkowska

Adam Kawecki

Łukasz Jędra

Grzegorz Wójcik

Beata Goszcz

Andrzej Zawidzki

Agnieszka Szymankiewicz

Izabela Księżak

Łukasz Sulej

Łukasz Janeczek

Krzysztof Zdanowski

Katarzyna Sikora

Kamil Madeja

Jerzy Wiecha

Katarzyna Gruszczyk

Jakub Warumzer

Jerzy Jaworski

Mariusz Krzyżański

Mateusz Wiśniewski

Marlena Kirsek

Piotr Piesio

Mirosław Malczewski

Aneta Wasilkiewicz

Marta Kowalczyk

Łukasz Kubalewski

Agnieszka Winiarska

Szymon Kołodziej

Mariusz Mrozik

Bartosz Skwarło

Marcin Domagała

Aneta Kosiba

Janusz Żbikowski

Edyta Płucisz

Małgorzata Zajac-Dratwicka

Jan Romanowski

Alicja Muszynska

Monika Janczukowicz

Beata Nadolna

Przemysław Józefczak

Ewelina Zmuda

Sebastian Wiśniewski

Lidia Stachowiak

Sylwia Szaj

Pełna lista laureatów zostanie opublikowana po dopełnieniu przez nich obowiązków, o których mowa w pkt 5.6 Regulaminu loterii.

Jolanta Myślińska

Emilia Andrzejewska

Krzysztof Just

Krzysztof Kukawka

Ryszard Kostałkowicz

Renata Hadryś

Piotr Gabara

Marek Turyk

Małgorzata Stachowska

Mateusz Jabłoński

Małgorzata Góralska

Mirosław Talar

Rafał Bielecki

Jolanta Urbańczyk

Dariusz Wróbel

Jakub Skłodowski

Patrycja Zaborowska

Paweł Procki

Paulina Kwaśniewska

Sylwia Justyńska

Wiesław Polak

Anna Szot

Emila Deluga

Ewa Ćwiklińska

Dariusz Duras

Anna Piłatowska

Wojciech Duch

Piotr Nowinka

Paweł Grunau

Magdalena Tuchaj

Paweł Biksa

Magdalena Kilar

Katarzyna Grychtolik

Zofia Młynarczyk

Krzysztof Gożliński

Jarosław Typiński

Ilona Marczyńska

Magdalena Grabska

Sylwester Antosik

Jacek Janiszek

Monika Szczepaniec

Dominik Szydzisz

Roman Palka

Piotr Kowalczuk

Wacław Kubrak

Jolanta Góra

Dariusz Matysik

Grzegorz Skrzypek

Adrian Płóciennik

Karolina Kusińska

Katarzyna Karbowniczyn

Grzegorz Kita

Marcin Mądry

Elżbieta Gaweł

Dobiesława Pawlikowska

Joanna Filipczuk

Karolina Tyszkiewicz

Ewa Michalik

Marek Pril

Tadeusz Skoczyński

Danuta Gierszewska

Pełna lista laureatów zostanie opublikowana po dopełnieniu przez nich obowiązków, o których mowa w pkt 5.6 Regulaminu loterii.

Aleksandra Walczak

Andrzej Chodkiewicz

Mariusz Kowalik

Michał Grabski

Justyna Nieborak

Ewa Rząsa

Teresa Antoniewicz-Komoda

Jacek Bloch

Grzegorz Łazinek

Grzegorz Białas

Ewa Burdynska-Michna

Bożena Klechammer

Adam Płotka

Katarzyna Giernalczyk

Paweł Trzop

Paweł Durka

Małgorzata Jobczyk

Sebastian Krzywonos

Marzena Modzelewska- Szuca

Agnieszka Jordan

Tomasz Lisiecki

Agata Kowalska

Bartłomiej Dorosz

Sławomir Nowak

Piotr Błoński

Mariola Magdalena Przybyła

Zbigniew Paterka

Urszula Kontny

Bożena Saciuk

Katarzyna Dorota Kruzel

Justyna Magdalena Saletnik

Grażyna Kowalczyk

Grażyna Kraniec

Katarzyna Chmurzyńska

Daria Rydzykowska

Jolanta Dereń

Grzegorz Bizoń

Damian Zapór

Daniel Łukaszewicz

Bogdan Stanisław Orendecki

Krzysztof Malec

Karolina Markowska

Anna Hauzer

Jolanta Kosałka-Rogoda

Krzysztof Kasza

Mariusz Szaczuk

Izabela Tętnowska

Magdalena Skowrońska

Mateusz Gomółka

Marek Roman

Michał Szymański

Jarosław Kołodziej

Aneta Gawryś

Andrzej Kluz

Kamil Szczuka

Szymon Kokosza

Elzbieta Głuch

Lidia Formella

Mariusz Kubsik

Renata Rzeźnik

Edyta Stachowicz

Magdalena Burger

Manfred Kolasa

Konrad Zydroń

Izabela Śledziewska

Dorota Binek

Arkadiusz Kruzel

Dominik Kędzierski

Dominika Łuniewska

Pełna lista laureatów zostanie opublikowana po dopełnieniu przez nich obowiązków, o których mowa w pkt 5.6 Regulaminu loterii.

Tomasz Chorzępa

Jacek Kubiak

Krzysztof Romaniuk

Aneta Stawirej

Maria Nowik

Kinga Syguła

Wojciech Kopytiuk

Kamil Poźniak

Henryk Zdzisław Bazydło

Wiktor Balanowskijj

Katarzyna Wiśniewska

Magdalena Kurowska-Grudziąż

Grzegorz Popczyk

Agnieszka Plucińska

Adam Ćwiklinski

Norbert Danilewski

Anna Zbrożyna

Aneta Katarzyna Bieńko

Marta Spole

Paweł Urcus

Eryk Gutowski

Klaudia Gniewek

Ilona Jendrasik

Natalia Piotrowska

Dawid Paturalski

Katarzyna Olszewska

Beata Stefańska

Adrianna Ziomek

Adam Drewicz

Łukasz Dadun

Dominika Główka

Marek Piotrowski

Bogusława Cieslar-Czyz

Anna Misiuk

Jarosław Adamkiewicz

Jacek Szczepanik

Jacek Rędzio

Jakub Łastowski

Beata Opitek

Jacek Majerowski

Arkadiusz Zurawski

Krzysztof Krosny

Grzegorz Galar

Joanna Cop

Renata Rokitnicka

Wojciech Zachciał

Eliza Gniewek

Anita Skóra

Marcin Hajducki

Paweł Gawroński

Paweł Michalak

Przemysław Ruczewski

Bartosz Ochab

Cezary Niedzwiedzki

Joanna Mielczarek

Tomasz Kuźnik

Łukasz Markusik

Beata Najmowicz

Anita Czajkowska

Justyna Miler

Paweł Serwatka

Tomasz Straub

Marta Rzepniewska

Monika Borkowska

Dariusz Paks

Piotr Puchalski

Katarzyna Szostek-Malinowska

Małgorzata Dworznicka

Adam Durka

Malgorzata Eichler

Grzegorz Jurczak

Dorota Wałachowska

Pełna lista laureatów zostanie opublikowana po dopełnieniu przez nich obowiązków, o których mowa w pkt 5.6 Regulaminu loterii.

Łukasz Michalak

Kamila Gracz

Ilona Giernacka

Bożena Kamińska

Marcin Jankowiak

Michał Mazurek

Wojciech Skrzypek

Magdalena Pająk

Małgorzata Popielarz

Sebastian Rózycki

Anna Grochowina

Agnieszka Jeżyk

Iwona Nowak

Beniamin Byczynski

Damian Szkutnik

Anna Raszkiewicz

Lidia Kurek

Alicja Ogiegło

Żaneta Gawle

Katarzyna Wilkowska

Magda Podgórska

Szymon Wawrzyniak

Urszula Charytonik

Radosław Cebula

Błazej Jurkiewicz

Antoni Jereczek

Justyna Kuźmińska

Klaudia Małysa

Urszula Pykało

Artur Kania

Daniel Czerepak

Łukasz Frasunkiewicz

Yuliya Dzerachenik

Waldemar Cerajewski

Janusz Cudny

Monika Bartosiewicz

Aleksandra Bienias

Patryk Drosik

Michał Iwanowicz

Iwona Dzikowska

Sławomir Bednarek

Bogumiła Sznitko

Marzena Tryndoch

Agnieszka Wasielewska

Irena Matysiak

Arkadiusz Szymanski

Maciej Kania

Małgorzata Andrzejczak

Dorota Mierzejewska

Piotr Lech

Katarzyna Nieradka-Widz

Rafał Dygutowicz

Lucjan Warchoł

Bogdan Ziemiński

Szczepan Idżik

Barbara Szyper

Magdalena Sienkiewicz

Iga Jędrejek

Marek Chodowiec

Agnieszka Pietruszka

Karolina Bender

Milena Mielcarek

Grzegorz Romanik

Piotr Filipczak

Janina Gawron

Andrzej Smorawski

Katarzyna Nowak

Łukasz Kurman

Pełna lista laureatów zostanie opublikowana po dopełnieniu przez nich obowiązków, o których mowa w pkt 5.6 Regulaminu loterii.

Kontakt

Jeśli masz pytanie, wypełnij formularz kontaktowy
lub skontaktuj się z nami
pod numerem infolinii
22 270 12 86
w dni powszednie w godz. 9.00–17.00

pod adresem e-mail:
kontakt@loteriabigstar.pl

listownie:
i360 Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 12/2
02-972 Warszawa
Z dopiskiem: „Samochód za jeansy Big Star”

* Pole obowiązkowe.

Kontrola aktywności uczestnika
na stronie internetowej loterii